Prestatiemaatstaven Appels met Peren

De laatste jaren zijn er veel verbeteringen en aanscherpingen in IFRS doorgevoerd op het gebied van (initiële)  waardering van stromen en standen in de jaarrekening. De algemene presentatie en toelichting is tot op heden echter slechts beperkt aan bod geweest. De International Accounting Standards Board (IASB) heeft daarom de  exposure draft voorgesteld waardoor de financiële verslaggeving niet alleen duidelijker, maar ook transparanter zal worden. De voorstellen zullen resulteren in een nieuwe IFRS-norm die algemene presentatie- en informatievereisten bevat die relevant zijn voor alle bedrijven, ter vervanging van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening. Volgens Hans Hoogervorst, voorzitter van de IASB, snijdt het mes aan twee kanten: de nieuwe standaarden zullen niet alleen betere informatie geven voor investeerders, maar ook duidelijkere handvatten bieden aan bedrijven om hun prestaties te specificeren voor investeerders.

Hoogervorst is overtuigd dat de nieuwe verbeteringen een ‘game-changer’ in verslaggevingsregelgeving zullen zijn. De voorgestelde verandering richt zich op drie pijlers: uitsplitsing van posten via subtotalen in de winst- en verliesrekening; definiëring van non-GAAP prestatiemaatstaven; en, verbeterde uitsplitsing van informatie. Dit alles met het oog op een meer transparante en duidelijke informatiestroom.

Zo kan de presentatie in de winst- en verliesrekening duidelijker. Er wordt volgens de IASB nog (te) weinig gebruik gemaakt van onderscheidende subtotalen die grotere posten, zoals een bedrijfsresultaat, op een zinvolle manier zouden kunnen uitsplitsen. Het vergelijken van deze grotere ‘brokken’ gaat vaak moeizaam omdat deze niet zijn gedefinieerd in de IFRS-normen. Ondernemingen creëren als gevolg hiervan eigen subtotalen op basis van non GAAP-prestatiemaatstaven, resulterend in een beperkte vergelijkbaarheid. Gebruikers van de jaarrekening moeten hierdoor appels met peren vergelijken. Investeerders vinden de door het management gedefinieerde prestatiemaatstaven echter wel nuttig, bijvoorbeeld bij het presenteren van adjusted EBITDA cijfers indien er incidentele posten in het resultaat zitten. Het doel van de IASB is dan ook niet om al deze non-GAAP aanpassingen te schrappen, maar louter om deze transparanter en eenduidiger te maken.

Als onderdeel van de exposure draft dienen de prestatiemaatstaven van het management in een toelichting in de jaarrekening te worden opgenomen. In deze toelichting moeten bedrijven uitleggen waarom de maatregelen nuttige informatie verschaffen, hoe ze worden berekend en een aansluiting bieden op het meest vergelijkbare subtotaal van de winst zoals gespecificeerd in IFRS-standaarden. Dit verhoogt de transparantie en vergelijkbaarheid (appels met appels) voor bijvoorbeeld investeerders. Dit is relevant voor hen om eenvoudig eigen analyses te kunnen maken en de juiste beslissingen te kunnen nemen op basis van de beschikbare informatie.

Een andere veel gehoord commentaar van investeerders op jaarrekeningen is dat te veel informatie in een post van de jaarrekening wordt verzameld met onvoldoende etikettering of uitleg. Wanneer we bijvoorbeeld inzoomen op de post ‘overige kosten’, zien we dat deze diverse kosten met verschillende aard en achtergrond bevat. Er worden daarom richtlijnen voorgesteld die helpen bij het voorbereiden en presenteren van jaarrekeningposten die voor investeerders relevanter zijn.  Ook zal van bedrijven worden verwacht dat een toelichting wordt opgenomen die alle elementen van baten en lasten vermeldt die als ongebruikelijk of incidenteel worden beschouwd. Deze toelichting kan de gebruiker van de jaarrekening helpen de winst van bedrijven te analyseren en toekomstige kasstromen te voorspellen.

Wij zien in de exposure draft een positieve stap voorwaarts in de transparantie van financiële verslaggeving van ondernemingen en het oerwoud van prestatiemaatstaven dat door ondernemingen wordt gehanteerd. Montis-Q kan jullie helpen met het identificeren en definiëren van prestatiemaatstaven die zowel intern als extern (lees: jaarrekening) relevant zijn. Want verandering is goed, maar we moeten met zijn allen blijven waken dat de uitkomsten relevant blijven!

Verder praten? Stuur ons bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

    Call Now Button